ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009


flagПроект по Договор № 2ИПП-02-31/07.02.2012 г. “Внедряване на модернизирана наземна радарна система НР 100М”, с бенефициент „ЧЕРНО МОРЕ “ АД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.