ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009

:: Изследователска дейност ::

• Радиолокационни станции;
• Нова фамилия импулсни радиолокационни навигационни станции в Х диапазона;
• Наземни Доплерови радари за автоматично откриване на подвижни цели;

На базата на FPGA матрици, сигнални процесори и повърхностен монтаж са разработени модули и прибори, които осигуряват:

• Контрол и управление на станциите;
• Отцифроване на аналоговите сигнали;
• Преобразуване от полярни в Декартови координати;
• Растер-скан изображение 1280 х 1024 точки, с кадрова честота на повторение над 60 Hz;
     - Автоматично откриване, съпровождане и определяне параметрите на движение        на до 200 цели за модул;
     - Въвеждане и изобразяване на картна информация и др.
• Антени – конструиране и изработване на вълноводно – процепни антени за Х – обхват с линейна хоризонтална или фиксирана кръгова поляризация;
• Внедрен нов речен радар МК 6217 с цветен дисплей с индустриално изпълнение на база 18.1 TFT матрица вградена в РЛС, със стандартен RGB сигнал.